ಬರಹ | ಯಶಸ್ವಿ ಜೆ

ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತು. ಸುಮಾರು ೮ ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲು ರಿಂಗಣಿಸಿತು. ದಾಮಿನಿ ಹೆಸರನ್ನು ಕಂಡು, ಗಾಬರಿಗೊಂಡು, ಕರೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. “ಸಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ. ನಾಳೆಯ ತರುಣ ಸಂಘದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲಾ. ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೆಲ ಸಮಯ ಈ ಸಂಘದಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನೆಂದು ಹೇಳುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಕರೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದಳು.

ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇವಳೇ ಅಲ್ಲವೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತರುಣ ಸಂಘವನ್ನು…

ಹೆಂಗೆ ನಾವೂ! Henge naavoooo! (We are pro!) I remembered this slang from the movie ‘Love Mocktail’ when we saw the Ganapathi temple more noticeable as the fog was getting cleared on the lush tea plantations which were widely spread in the mountains.

Earlier, the day at 9 am we started…

Author: Yashaswi J

As I grew up I learnt things mainly from 2 scenarios. One from the teacher. My teacher was my mom, my dad, my younger sister, my friends and all those people I interacted till now. It is said that we meet 80,000 people on an average in…

Author | Yashaswi J

A herd of deer were grazing in the middle of the Kabini forest. There were 2 safari buses and 1 jeep already at the far end of the herd. As we arrived nearer to one of these buses, its driver said “Call bartha ide…We just heard…

by Yashaswi J

2020 had been a year for most of us to spend time with family and also work from home. In between most of us might have found sometime to browse through the web series in Netflix, Prime, Disney and many other OTT (Over-the-top). Similarly, I saw some…

ನಗು ಎಂದಿದೆ ಮಂಜಿನ ಬಿಂದು (Mist proposed to smile today)
ನಲಿ ಎಂದಿದೆ ಗಾಳಿ ಇಂದು (So as wind proposed to dance)

National Tape recorder with Radio.

Sound waves of these words were generated from the vintage “National” tape recorder and emerging out of the speakers. It slowly broke through my blanket and reached my ears. I was…

“What’s the name of the bus?” I asked my Mom as soon as I finished my annual exam. She said “Super deluxe”. “Oh super super. Does it have push back seats?”. There were many such questions I asked my mom continuously. She would have answered one or two. …

“Did anyone say anything about the baby, when you got the prenatal scan done?” asked the radiologist after the 1st scan. I said, “Yes. Dr. Shetty said that there is a little hydronephrosis near the left kidney and nothing to worry as it will naturally heal by itself”. He said…

It is like a typical classic old Indian school. I was seated in the 4th bench towards right side from the black board. It was my turn. I was waiting for my name to be called by the Toastmaster of the Day (TMOD) Rajesh Kannan. My breathing went high and…

Bimba Creations

My name is Yashaswi J. I am an independent publisher, designer, artist and photographer.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store